Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Dr. Martin Luther - z kázní a zamyslení


Buďte teda milosrdní

Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (L 6, 36) Lebo keď sme sa stali veriacimi a nosíme meno kresťan, a sme skrze Pána Krista oslobodení od hriechu, smrti a všetkého nešťastia, potom máme žiť nový život, taký, aký On od nás žiada....

Čítať...

Medený had

„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“ (J 3, 15) V 4. knihe Mojžišovej je v 21. kapitole zachytená udalosť, ako sa izraelský ľud sprotivil proti Bohu a Mojžišovi na púšti...

Čítať...

Veru, veru ti hovorím

„Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“ (J 3, 5) Sú to jasné a stručné slová, ktoré hovorí Ježiš Nikodémovi. Slová, ktoré tento učiteľ ešte nepočul. Ani im nerozumie. Jediné, čomu...

Čítať...

Viera – dielo Ducha Svätého

Duch Svätý „poučí (obviní) svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde“ − tak čítame u Jána 16, 8. Lebo tak sú podelené diela Svätej Trojice v našej viere. Boh Otec nám dal telo a život. Stvoril nás pre svoje kráľovstvo. Naši predkovia však skrze...

Čítať...

Dielo Ducha Svätého

1. Skrze evanjelium nás privádza k poznaniu Krista a pomáha nám, aby sme v Jeho mene verili v odpustenie hriechov. Vedie nás k tomu, aby sme si polepšili život, stavali sa hriechu na odpor, mŕtviac ho, a boli poslušní Bohu z hĺbky srdca, t. j. telom...

Čítať...

Krátky výklad Otčenáša

V prvej prosbe modlitby Otče náš „Posväť sa meno Tvoje“ prosíme za všetkých pravých kazateľov a proti všetkým kacírom a neveriacim, proti Židom, pohanom, Turkom a pápežovi. Lebo všetci títo potupujú meno Božie a znesväcujú ho. Prosíme teda, aby im to...

Čítať...

Vám prospeje, aby som odišiel

„Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem,...

Čítať...

Vrabec

„Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca.“ Mt 10, 29 Náš rozum tak usudzuje, že keby nás Boh miloval, bdel by nad nami, prekazil by každé nešťastie a nedal by nám trpieť. Ale pretože raz tu, raz...

Čítať...

Modicum – máličko

Učeníci neporozumeli kázni, v ktorej Pán hovorí „máličko“. Vysvetľuje im to, a oni predsa ešte nechápu. Tak ako učeníci, aj my si s týmto „máličko“ nevieme rady. Aj nám bráni pochopeniu to isté, čo bránilo učeníkom. Lebo keď prišlo pokušenie a videli...

Čítať...

Kristus trpí za hriešnikov

Hriešnici sa majú obrátiť a nepokračovať v hriechoch „Potom sedel v dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi...

Čítať...

Komu sa zjavil vzkriesený Kristus na Veľkú noc?

Tomáš Mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš Mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. Evanjelium podľa Jána 20, 28 − 29 V nedeľu, ktorá je tretím dňom po piatku, skoro ráno, keď žoldnieri ležia okolo...

Čítať...

Lutherova modlitba - Drahý Pane Ježišu!

Viem, že aj keď som cnostne žil, predsa som tak žil, že si zaslúžim len zatratenie. Potešuje ma, že si za mňa zomrel a pokropil ma krvou, ktorá tiekla z Tvojich svätých rám. V Teba som bol pokrstený....

Čítať...

Kresťan svätý a zároveň hriešnik II

Učenie, že kresťan je zároveň svätý aj hriešnik, nebolo na svete pred tým, ako bolo na svetlo vyvedené drahé evanjelium. Hovorilo sa síce, že sa má v Kristovom mene kázať odpustenie hriechov, ale proti tomu bolo všetko, aj život...

Čítať...

Kresťan je svätý a zároveň hriešnik I

Pápežské učenie Učenie, že kresťan je zároveň svätý aj hriešnik, nebolo na svete pred tým, ako bolo na svetlo vyvedené drahé evanjelium. Hovorilo sa síce, že sa má v Kristovom mene kázať odpustenie hriechov, ale proti tomu bolo všetko, aj život, aj...

Čítať...

Sme bratia a spoludedičia Kristovi

Ježiš Kristus hovorí: Choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia. Mt 28, 10b Ježiš povedal Márii: Vstupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu. J 20, 17 A Kristus prikazuje všetkým kresťanom,...

Čítať...

Matúš – Po sobote

„Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako...

Čítať...

Lutherova modlitba

Pane, som ako prázdna nádoba, naplň ju. Slabý som vo viere, posilni ma. Studený som v láske, zohrej moje srdce. Daj, aby moja láska vanula na mojich blížnych.

Čítať...

Kristus v jednom a tom istom čase prehral a vyhral

Tak, ako Kristus Pán premohol smrť, práve tak premohol aj hriech. Lebo On − spravodlivý, bez hriechu − zobral na seba cudzie hriechy a stal sa hriešnikom, ako žaluje Žalm 41, 5: Riekol som: Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som...

Čítať...

Ježiš Kristus vymazal a odstránil dlžobný úpis

„… a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.

Čítať...

Pán Ježiš Kristus o svojom utrpení - 2. časť

A ako povýšil Mojžiš hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život...

Čítať...

Pán Ježiš Kristus káže o svojom utrpení

Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby oslávený bol Syn človeka. Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje...

Čítať...

Veľký piatok

Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia...

Čítať...

Utrpenie Pána Ježiša Krista podľa apoštola Pavla

Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. A nielen to, ale súženiami sa chválime, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť a vyskúšanosť nádej..

Čítať...

Utrpenie Ježiša Krista podľa Jána Krstiteľa

Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Evanjelium podľa Jána 1, 29 Keď spočítame slová, tak je to jedna z najkratších kázní. Ale keď ich vyložíme, uvidíme, že obsahujú veľmi veľa. Ján nazýva Krista Pána Baránkom, pretože mal byť zabitý....

Čítať...

Utrpenia Pána Ježiša Krista podľa proroka Daniela

„Sedemdesiat týždňov je určených pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti…“ Daniel 9, 24...

Čítať...

Utrpenie Ježiša Krista podľa Zachariáša

Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej… Zachariáš 9, 11 −12 Jama, v ktorej boli ľudia väznení, je hriech a odplata za hriech, totiž diablova...

Čítať...

Utrpenie Ježiša Krista podľa Iziáša

Ale On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo...

Čítať...

Pápežské umývanie nôh

Pápež so svojimi biskupmi dodnes umývajú nohy. Je to zlá pokora, lebo mnoho je takých, ktorí svojej kapitule a poddaným s takou pokorou umývali nohy, že sa potom museli spovedať z tej pýchy, ktorej sa pritom dopustili. Veď čože je to za pokora a čo...

Čítať...

Umývanie nôh druhá časť

Čomu sa učíme z umývania nôh K čomu slúži umývanie nôh, to nás učí Ján niekoľkými slovami: „Ježiš miloval svojich, ktorí boli na svete…“ Akoby povedal: Ježiš sa chystá odísť z tohto sveta, ale učeníci tu zostávajú aj naďalej. Potrebujú príklad...

Čítať...

Umývanie nôh

„Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona...

Čítať...

Dr. Martin nám odkazuje

Čo je to? Či nemajú právnikov, či sa všetci zbláznili a vo všetkom zošaleli? Naši právnici, ako aj rozum dá, hovoria, že nikto nemôže byť sám sebe sudcom.

Čítať...

Pokúšanie Pána Ježiša Krista

V tomto evanjeliu vidíme, ako bol Pán Ježiš po svojom krste pokúšaný trojakým spôsobom, keď štyridsať dní a štyridsať nocí na púšti nič nejedol.

Čítať...

Obráťte sa a čiňte pokánie

Toto evanjelium sa zdá ľahko a dobre zrozumiteľné, keďže sám Pán vyložil, čo je pole, čo dobré semeno a čo kúkoľ.

Čítať...

Čo kážu a zvestujú o tejto udalosti anjeli

Hoci táto anjelská zvesť býva každoročne opakovaná, tak predsa nezaškodí, keď si ju obnovíme, lebo tu, na zemi, sa ju nikdy celkom nenaučíme. Táto anjelská zvesť je veľmi potrebná, lebo keby sa Kristus aj dvadsaťkrát narodil...

Čítať...

Do noci a tuhej zimy sa rodí svätý Plod.

Tento sviatok narodenia nášho drahého Pána Ježiša Krista bol medzi kresťanmi ustanovený predovšetkým kvôli tomu, aby sa kázalo a učilo o tejto udalosti, aby mládeži i bežnému človeku zostala v pamäti a utkvela v srdci...

Čítať...

Kto je Kristus a čo On vykonal

Toto je vzácne evanjelium o najvážnejšom článku našej viery. Neučí nás tu o Desiatich prikázaniach alebo čo máme robiť, ale o niečom vyššom – kto je Kristus a čo On vykonal...

Čítať...

Či je správne utekať pred smrťou (1527)

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Už dávno som dostal vašu otázku, ktorú ste mi poslali sem vo Wittenbergu, konkrétne či je správne, aby kresťan utiekol v prípade všeobecnej smrti /moru/...

Čítať...

Blahoslavený krotkí…

Pán veľmi pekne a správne určil, ako má vyzerať kresťan, ako sa mu bude vodiť a ako sa má potešovať. Svet je síce tiež taký, že keď sa mu zle vodí, má oči zaliate slzami a je utrápený...

Čítať...

Blahoslavenstvá

Toto evanjeliu bolo vykladané v pápežstve na deň Všetkých svätých. A nebolo to zle myslené, len keby mu boli dobre porozumeli a vzťahovali ho na živých svätých, totiž na pravých kresťanov tu, na zemi...

Čítať...

Blahoslavený žalostiaci…

Žalostiť tu neznamená ten bežný zvyk, že sa oblečieme do čierneho, keď niekto milý zomrel. Ale znamená to byť trpiacim, plakať, nariekať, zle sa mať pre nejaké zvláštne nešťastie na tele...

Čítať...

Martin Luther, v 16. storočí, počas pandémie moru („čiernej smrti“)

Budem prosiť Boha aby nás milostivo ochránil. Potom budem vykurovať, aby som pomohol vyčistiť vzduch. Budem podávať lieky a brať ich...

Čítať...

Dúfaj synu odpúšťajú sa ti hriechy

V dnešnom evanjeliu máme sústrediť svoju pozornosť na zvláštnu Božiu milosť, ktorú dal Boh ľuďom, že už tu, na zemi, môžeme zvestovať jeden druhému: „Odpúšťajú sa ti hriechy“ vo vďačnosti a v údive voči Bohu...

Čítať...

Najväčšie prikázanie

Dnešné evanjelium má dve časti. V prvej vystupuje zákonník a pýta sa na najdôležitejšie prikázanie v zákone Mojžišovom. V druhej vystupuje Kristus Pán a pýta sa farizejov, kým je Kristus, ktorého Dávid v duchu nazýva svojim Pánom...

Čítať...

Kto sa povyšuje, bude ponížený

V dnešnom evanjeliu máme dve časti. Prvá sa vzťahuje na Bohoslužbu, na to, ako sa máme správať voči Bohu. Druhá, ako sa máme správať voči ľuďom. V prvej čiastke vyvstáva otázka, čo je pred Bohom lepšie? Či svätiť sobotu, alebo dobre robiť a ľuďom pomáhať?...

Čítať...

Hovorím ti vstaň

O dnešnom evanjeliu by sa dalo veľmi veľa kázať. Ale iba na dve veci sa chceme zamerať. Najprv na útechu, aká nám proti smrti vyvstáva, lebo takúto potechu a náuku potrebujeme, a potom na kresťanskú ľútosť a súcit...

Čítať...

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone

Tento text obsahuje hojnosť evanjelia i dlhé kázanie proti lakomstvu, ktoré Pán Boh predovšetkým nenávidí, lebo niet hriechu, ktorý by viacej prekážal evanjeliu ako lakomstvo. A jednako vidíme, že sa v ňom topí celý svet...

Čítať...

Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila

Na konci dnešného evanjelia počujeme, ako Pán velebí vieru, hovoriac Samaritánovi: Viera tvoja ťa zachránila. Nie sebe privlastňuje Pán chválu za jeho uzdravenie, nehovorí: To som ja učinil, ale pripisuje ju jeho viere a vábi nás týmto spôsobom...

Čítať...

Choď a čiň podobne

Je to dlhé evanjelium, preto iba na jednu alebo dve veci uprieme svoju pozornosť, aby sme si ju tým viacej zapamätali a mohli sa napraviť. Najsamprv chceme uvažovať o tom, že Kristus vyslovuje svoje slovo, sväté evanjelium...

Čítať...

Efata!

Dnešné evanjelium je prosté a jednoduché. Nič iné v ňom nenájdeme, ako správu o dive, ktorý učinil Pán na hluchom a nemom človeku. Počúvate, najmilší, o tomto i podobných divoch často krát v roku...

Čítať...

Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

V dnešnom evanjeliu nás učí Kristus Pán kresťanskej pokore, lebo jedine cez túto cnosť dosahujeme milosť. Kto nie je pokorným, v tom Pán Boh nemá zaľúbenie, ani mu nemôže byť milostivým...

Čítať...

Môj dom má byť domom modlitby, a vy ste z neho urobili peleš lotrov.

Nad dnešným evanjeliom, kresťania, sme povinní s usilovnosťou uvažovať, aby sme sa naučili bázni Božej. Ono je jednou z oných desivých správ u Lukáša, a má úlohu znepokojiť naše srdcia, aby sme naň nikdy nezabudli...

Čítať...

Mamona nespravodlivosti

Dnešné evanjelium je kázaním o dobrých skutkoch. Namierené je zvlášť proti lakomstvu, aby sme peniaze a bohatstvo zle a márnivo neužívali, ale radšej pomáhali úbohým a núdznym. Hovorí to Kristus Pán jasnými slovami...

Čítať...

Varujte sa falošných prorokov

V dnešnom evanjeliu nás napomína a varuje náš verný učiteľ a arcibiskup našich duší, aby sme sa varovali a mali na pozore pred falošnými prorokmi. Hovorí Pán: Dal som vám svoje slovo, naučil som vás verne, čo činiť...

Čítať...

Bez slova je všetko márne

Jediným znakom kresťanskej cirkvi je poslušnosť Božiemu slovu a nasledovanie Krista. Kde sa toto vytratilo, môže sa človek chváliť koľko chce a volať: Cirkev! Cirkev! Nemajú nič, čím by sa mohli chváliť...

Čítať...

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.