Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Spevokol PENIÉL


Nácvik spevokolu každý štvrtok o 18:00 hod.

Spevácky zbor „PENIÉL“ ECAV Michalovce

Vznikol v roku 1991 z iniciatívy pani Márie Meňkyovej, manželky nášho zborového farára Jána Meňkyho. Viedla ho s radosťou a pripravovala pre potreby cirkevného zboru. Z počiatku to boli vystúpenia na sviatočných službách Božích. Postupne sa pôsobenie rozšírilo v rámci ekumenickej spolupráce s ostatnými cirkvami v rámci mesta Michalovce. Neskôr vystúpenia v rámci ECAV, či už v senioráte, ale aj na podujatiach dištriktov i celej ECAV.

Za vyše dvadsať ročnej činnosti speváckeho zboru PENIÉL, čo v preklade znamená ,,Božia tvár“ pôsobili v ňom štyria dirigenti, sestra Meňkyová, bratia Tichý, Hujdič a terajší dirigent Vladimír Kunca. Pod ich vedením spevácky zbor uviedol 62 zborových skladieb na vyše 200 vystúpeniach. V prevažnej časti sú to duchovné piesne domácich a zahraničných autorov zamerané na aktuálne obdobia cirkevného roka, na aktuálnosť podujatí, ale máme aj piesne národné a vlastenecké.

Z iniciatívy vedúceho spevokolu Júliusa Peržela a za pomoci Domu Matice Slovenskej sa v roku 2006 pripravovala misijná návšteva dolnozemských Slovákov v Srbsku. Na stretnutí členov Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Srbsku z Vojlovice a predsedníctva nášho cirkevného zboru sme prijali pozvanie ich cirkevného zboru a Matice Slovenskej vo Vojlovici na misijnú návštevu počas sviatku KIRVAJA - posviacky 108. výročia posvätenia ich chrámu s ponukou celovečerného vystúpenia spevokolu v dňoch 25. – 29. septembra 2008. Od tohto obdobia začala príprava prijatím Námetu a Projektu. Boli sme si vedomí, že celovečerné vystúpenie náš 20 členný zbor nezvládne. Získali sme prísľub spolupráce so susedným cirkevným zborom z Pozdišoviec. Do projektu prípravy bol už zapojený aj Spevokol Pozdišovce. Nácvikom spoločných skladieb tak vznikol nový subjekt ,, Spojený spevokol ECAV“ cirkevných zborov Michalovce a Pozdišovce. Misijná návšteva v Srbsku utvrdila vznik spojeného telesa, lebo sa tým dosiahla vyššia úroveň predvedených skladieb a účasťou troch subjektov sa zvládli vystúpenia trojhodinového programu Slovákov so Slovákmi v Spomienkovom dome vo Vojlovici.

Spojený spevokol ECAV pri účasti na podujatiach za obdobie doterajších 5 rokov pôsobenia sa stal pokračovateľom susedných cirkevných zborov. Náš spevácky zbor PENIÉL oslavoval v novembri 2011 svoje dvadsať ročné jubileum celovečerným programom pod názvom ,, Spievajte Bohu pieseň novú“, kde zaznelo 15 skladieb zboru PENIÉL, 3 skladby spojeného spevokolu a ďalšie v podaní hudobnej skupiny ROGATE Slovenskej reformovanej cirkvi z Michaloviec.

V júli 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorí položili na našom území základy duchovného kresťanského života a hlaholiky náš spevokol spolu so spevokolom reformovanej cirkvi v Michalovciach vystúpil pod vedením dirigenta Zdenka Smaržíka v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach na ekumenickej slávnosti a tiež k nedožitej storočnici rodáka Andreja Šándora - saleziánskeho básnika Gorazda Zvonického účinkoval náš spevokol vo filiálnom rímskokatolíckom kostole v Močaranoch.

Stretnutie bratov a sestier pri nácviku duchovných piesni, ktorými obohacujeme naše služby Božie sa koná každý štvrtok o 18. hod. v našom kostole. Srdečne privítame medzi sebou nových spevákov a speváčky do všetkých hlasov. Sestra a brat, tak už neváhaj a príď medzi nás.

Nácvik spevokolu viedol dirigent Vladimír Kunca až do apríla 2014, keď si ho povolal Pán. Po ňom viedol spevokol Zdenko Smaržík. Od októbra 2016 zborový spevokol PENIÉL vedie dirigentka Kamila Chocholová. Vedúcim spevokolu je Július Peržel, dozorca zboru.

Pamiatka posvätenia chrámu 10.11.2013

20.výročie založenia spevokolu cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Michalovciach PENÍÉL


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.