Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Spevokol PENIÉL


Nácvik spevokolu každý štvrtok o 18:00 hod.

Spevácky zbor „PENIÉL“ ECAV Michalovce

Vznikol v roku 1991 z iniciatívy pani Márie Meňkyovej, manželky nášho zborového farára Jána Meňkyho. Viedla ho s radosťou a pripravovala pre potreby cirkevného zboru. Z počiatku to boli vystúpenia na sviatočných službách Božích. Postupne sa pôsobenie rozšírilo v rámci ekumenickej spolupráce s ostatnými cirkvami v rámci mesta Michalovce. Neskôr vystúpenia v rámci ECAV, či už v senioráte, ale aj na podujatiach dištriktov i celej ECAV.

Za vyše dvadsať ročnej činnosti speváckeho zboru PENIÉL, čo v preklade znamená ,,Božia tvár“ pôsobili v ňom štyria dirigenti, sestra Meňkyová, bratia Tichý, Hujdič a terajší dirigent Vladimír Kunca. Pod ich vedením spevácky zbor uviedol 62 zborových skladieb na vyše 200 vystúpeniach. V prevažnej časti sú to duchovné piesne domácich a zahraničných autorov zamerané na aktuálne obdobia cirkevného roka, na aktuálnosť podujatí, ale máme aj piesne národné a vlastenecké.

Z iniciatívy vedúceho spevokolu Júliusa Peržela a za pomoci Domu Matice Slovenskej sa v roku 2006 pripravovala misijná návšteva dolnozemských Slovákov v Srbsku. Na stretnutí členov Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Srbsku z Vojlovice a predsedníctva nášho cirkevného zboru sme prijali pozvanie ich cirkevného zboru a Matice Slovenskej vo Vojlovici na misijnú návštevu počas sviatku KIRVAJA - posviacky 108. výročia posvätenia ich chrámu s ponukou celovečerného vystúpenia spevokolu v dňoch 25. – 29. septembra 2008. Od tohto obdobia začala príprava prijatím Námetu a Projektu. Boli sme si vedomí, že celovečerné vystúpenie náš 20 členný zbor nezvládne. Získali sme prísľub spolupráce so susedným cirkevným zborom z Pozdišoviec. Do projektu prípravy bol už zapojený aj Spevokol Pozdišovce. Nácvikom spoločných skladieb tak vznikol nový subjekt ,, Spojený spevokol ECAV“ cirkevných zborov Michalovce a Pozdišovce. Misijná návšteva v Srbsku utvrdila vznik spojeného telesa, lebo sa tým dosiahla vyššia úroveň predvedených skladieb a účasťou troch subjektov sa zvládli vystúpenia trojhodinového programu Slovákov so Slovákmi v Spomienkovom dome vo Vojlovici.

Spojený spevokol ECAV pri účasti na podujatiach za obdobie doterajších 5 rokov pôsobenia sa stal pokračovateľom susedných cirkevných zborov. Náš spevácky zbor PENIÉL oslavoval v novembri 2011 svoje dvadsať ročné jubileum celovečerným programom pod názvom ,, Spievajte Bohu pieseň novú“, kde zaznelo 15 skladieb zboru PENIÉL, 3 skladby spojeného spevokolu a ďalšie v podaní hudobnej skupiny ROGATE Slovenskej reformovanej cirkvi z Michaloviec.

V júli 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorí položili na našom území základy duchovného kresťanského života a hlaholiky náš spevokol spolu so spevokolom reformovanej cirkvi v Michalovciach vystúpil pod vedením dirigenta Zdenka Smaržíka v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach na ekumenickej slávnosti a tiež k nedožitej storočnici rodáka Andreja Šándora - saleziánskeho básnika Gorazda Zvonického účinkoval náš spevokol vo filiálnom rímskokatolíckom kostole v Močaranoch.

Stretnutie bratov a sestier pri nácviku duchovných piesni, ktorými obohacujeme naše služby Božie sa koná každý štvrtok o 18. hod. v našom kostole. Srdečne privítame medzi sebou nových spevákov a speváčky do všetkých hlasov. Sestra a brat, tak už neváhaj a príď medzi nás.

Nácvik spevokolu viedol dirigent Vladimír Kunca až do apríla 2014, keď si ho povolal Pán. Teraz spevokol pracuje pod vedením Zdenka Smaržíka a pomáha mu aj Kamila Chocholová. Vedúcim spevokolu je Július Peržel, dozorca zboru.

Pamiatka posvätenia chrámu 10.11.2013

20.výročie založenia spevokolu cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Michalovciach PENÍÉL


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2019 Všetky práva vyhradené.