Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Lutherova modlitba


Martin Luther

Drahý Pane Ježišu!
Viem, že aj keď som cnostne žil, predsa som žil tak, že si zaslúžim len zatratenie.
Potešuje ma, že si za mňa zomrel a pokropil ma krvou, ktorá tiekla z Tvojich svätých rán. V Teba som bol pokrstený.
Počul som Tvoje slovo, ktorým si ma povolal. Zasľúbil si mi milosť a život. Dávaš mi odvahu, aby som veril. Na Tvoje slovo chcem odísť. Nepotrebujem sa obávať v neistote, v úzkosti a pochybnosti, čo Boh o mne vyriekne v nebi. Žijem z rozhodnutia Božieho o milosti, ktorú Boh postavil nad všetky zákony: Kto verí v Syna Božieho, má večný život.
Drahý Pane a Bože, náš Otče! V tomto biednom živote som sa nasýtil nárekom, nešťastím, neistotou. Je tu plno nevernosti a zlomyseľnosti.
Ty, drahý Otče, poznáš moju slabosť.
Preto daj mi trpezlivosť vo všetkom trápení, aby som rád znášal všetku ťarchu života. Preveď ma cez zlobu a trápenie.
A keď sa raz priblíži koniec, potom ma vezmi milostivo z tohto sveta. Nedaj mi báť sa smrti ani zúfať. Do Tvojich rúk v pevnej viere porúčam svoju dušu.
Amen.


Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2021 Všetky práva vyhradené.