Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Občianske združenie PENIÉL


Občianske združenie PENIÉL,
Fraňa Kráľa 1112/7,
071 01 Michalovce
- bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 3.6. 2014

IČO: 42329205
DIČ: 2024108361
Bankové spojenie: VÚB - bežný účet - č.ú.: SK 18 0200 0000 0033 2728 6251
Ciele združenia

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanských a humanitných tradícii medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať, podporovať, materiálne zabezpečovať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských a mravných princípov, humanity, sociálnej pomoci odkázaným, kultúry a demokracie v spoločnosti, predovšetkým pri Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Slovensku v Michalovciach.

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2021 a k 30.09.2022

Členovia a sympatizanti OZ PENIÉL a členovia ECAV v Michalovciach participovali rôznymi spôsobmi na nižšie uvedených akciách, ktoré boli zároveň OZ PENIÉL aj finančne podporené:

 • Svetový deň modlitieb 2021 dňa 5. marca 2021
 • Denný letný tábor „Daniel a jeho priatelia v ohnivej peci“ od 16.8.-20.8.2021.
 • Sprístupnenie nedeľných bohoslužieb na internetovej stránke ecavmichalovce.eu.
 • Svetový deň modlitieb 2022 dňa 6. marca 2022
 • Pomoc migrantom a utečencom z Ukrajiny pred vojnou
 • Pašiový sprievod dňa 15. apríla 2022
 • Denný letný tábor „Múdrosť a bohatstvo kráľa Šalamúna“ od 11.7.-14.7.2022.
 • Návšteva ECAV Lubina v našom kostole - 16. septembra 2022
 • Návšteva bratov a sestier z reformovanej cirkvi z Košíc nášho kostola – október 2022

Uplynulé obdobie bolo poznačené doznievajúcimi pandemickými opatreniami v čase COVIDu 19, čo malo značný dopad a mnoho prekážok a obmedzení aj na uskutočňovanie a priebeh plánovaných akcií.

Za činnosť a aktivitu jednotlivých bratov a sestier pri organizovaní vyššie uvedených ale aj neuvedených akcií vyslovujeme menom OZ poďakovanie. Touto cestou chceme poďakovať všetkým platiteľom dane z príjmu. Poďakovanie patrí aj mestu Michalovce za finančnú podporu 500 € pri organizovaní letného tábora pre detí. Poďakovanie patrí aj sestre D. Gavlíkovej, ktorá pravidelne mesačne zasiela na náš účet 20,- €, príklad hodný nasledovania.

Občianske združenie PENIÉL bude aj v nastávajúcom období napomáhať, podporovať a materiálne zabezpečovať všetky aktivity, predovšetkým pri ECAV v Michalovciach.


Stav hospodárenia OZ PENIÉL k 31.12.2021
Celkové príjmy združenia za vyššie uvedené obdobie boli vo výške: 2 703,90 €
Celkové výdavky združenia za vyššie uvedené obdobie boli vo výške: 16 302,91 €
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2021:
Bežný účet vedený vo VÚB Michalovce: 50,66 €
Pokladňa OZ: 907,06 €


Správa revíznej komisie

Stav hospodárenia prešiel kontrolou revíznej komisie dňa 13.10.2022 v zložení: Oľga Magurová a Marek Juhos v súlade so stanovami OZ PENIÉL Michalovce.
Revidované obdobie: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Závery revíznej komisie:

 1. Kontrola revíznej komisie preukázala úplnosť a pravdivosť údajov vedených v účtovníctve OZ PENIÉL Michalovce a taktiež správnosť a úplnosť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve SR a vykonávacími predpismi Ministerstva financií SR. Všetky zápisy v peňažnom denníku sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.

Plán činnosti na rok 2022

 • OZ PENIÉL bude aj v nastávajúcom období napomáhať, podporovať a materiálne zabezpečovať všetky aktivity, predovšetkým pri ECAV v Michalovciach v rámci cirkevných sviatkov a udalostí,
 • aktivizovať doplnenie spevokolu vo všetkých hlasoch z radov mladších členov zboru,
 • vyčerpať finančné prostriedky z 2 % dani právnických a fyzických osôb v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ing. Ján Dolný, predseda OZ PENIÉL
Michalovce, 13. október 2022


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.