Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Občianske združenie PENIÉL


Občianske združenie PENIÉL,
Fraňa Kráľa 1112/7,
071 01 Michalovce
- bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 3.6. 2014

IČO: 42329205
DIČ: 2024108361
Bankové spojenie: VÚB - bežný účet - č.ú.: SK 18 0200 0000 0033 2728 6251
Ciele združenia

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanských a humanitných tradícii medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať, podporovať, materiálne zabezpečovať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských a mravných princípov, humanity, sociálnej pomoci odkázaným, kultúry a demokracie v spoločnosti, predovšetkým pri Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Slovensku v Michalovciach.

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL od 22.11.2018 k 31.12.2019

Členovia a sympatizanti OZ PENIÉL a členovia ECAV v Michalovciach participovali rôznymi spôsobmi na nižšie uvedených akciách, ktoré boli zároveň OZ PENIÉL aj finančne podporené:

 • Svetový deň modlitieb 2019 za krajinu Slovinsko dňa 2. marca 2019 v našom Evanjelickom kostole a.v. v Michalovciach.
 • 100. výročie zriadenia Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. - POPRAD – VEĽKÁ -6.4.2019.
 • Inštalácia zborovej farárky Anny Debnárovej v CZ ECAV Budimír 29.6.2019.
 • Denný letný tábor „Egyptské dobrodružstvo s Jozefom 2019“ od 19.-24.8.2019.
 • Životné jubileum členov spevokolu PENIÉL - Ľuboš Matina, Jolana Matinová a Dušan Andrišov - Zlatá podkova 21.9.2019.
 • Ordinácia Zuzany Poničanovej rod. Chocholovej v Laliti -18.10.-20.10.2019 - SRBSKO.
 • Prehliadka spevokolov ŠZS zemplínskej časti sa konala vo Bystrom nad Topľou dňa 10.11.2019.
 • Vianočný benefičný koncert - Láska v nás pramení – dňa 19.12.2019 v kostole ECAV v Michalovciach aj za účasti spevokolu PENIÉL.
 • Štedrovečerné služby Božie s programom detí a rozdávaním darčekov spod Vianočného stromčeka.
 • Vystúpenie spevokolu PENIÉL v 1.sviatok vianočný.
 • Vianočná kapustnica mládeže v priestoroch kostola ECAV v Michalovciach dňa 27.12.2019 za účasti 14 mládežníkov.
 • Vianočný ekumenický koncert dňa 29.12.2019 v Budimíri na pozvanie ObÚ Budimír.
 • Internetová stránka ecavmichalovce.eu.

Za činnosť a aktivitu jednotlivých bratov a sestier pri organizovaní vyššie uvedených ale aj neuvedených akcií vyslovil Ing. Dolný menom OZ poďakovanie, tiež všetkým platiteľom dane z príjmu, ktorí za zdaniteľné obdobie roka 2018 prispeli 2 - % na činnosť OZ PENIÉL, mestu Michalovce za finančnú podporu 500 € pri organizovaní denného letného tábora pre detí a VSE a.s., Košice, ktorá poukázala podiel zaplatenej dane nášmu OZ.

Nepodarilo sa uskutočniť všetky akcie plánované a diskutované akcie na VZ 2018 (Po stopách kostolov a kňazov, ktorí vyšli z nášho cirkevného zboru - Rimavská Sobota, Saliby, Žilina, misijná cesta - zájazd do Slovinska, do cirkevného zboru, ktorý v roku 2016 navštívil náš cirkevný zbor), treba však už od teraz dôkladne pracovať na príprave dohodnutých nastávajúcich akcií, aby boli zrealizované v roku 2020.

V závere uviedol, že Občianske združenie PENIÉL bude aj v nastávajúcom období napomáhať, podporovať a materiálne zabezpečovať všetky aktivity, predovšetkým pri ECAV v Michalovciach.


Stav hospodárenia OZ PENIÉL od 17.11.2018 do 31.12.2019
Celkové príjmy združenia za vyššie uvedené obdobie boli vo výške: 10 563,86 €
Celkové výdavky združenia za vyššie uvedené obdobie boli vo výške: 21 361,06 €
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2019:
Bežný účet vedený vo VÚB Michalovce: 4 846,05 €
Pokladňa OZ: 296,55 €


Správa revíznej komisie

Stav hospodárenia prešiel kontrolou revíznej komisie dňa 30.01.2020 v zložení: Oľga Magurová a Marek Juhos v súlade so stanovami OZ PENIÉL Michalovce.
Revidované obdobie: od 17.11.2019 do 31.12.2019.

Závery revíznej komisie:

 1. Kontrola revíznej komisie preukázala úplnosť a pravdivosť údajov vedených v účtovníctve OZ PENIÉL Michalovce a taktiež správnosť a úplnosť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve SR a vykonávacími predpismi Ministerstva financií SR. Všetky zápisy v peňažnom denníku sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.
 2. Nakoľko OZ PENIÉL ako prijímateľ 2% podielu zo zaplatenej dane a z príjmov a súhrn týchto podielov bol väčší ako 3.319,39 eur, musí OZ PENIÉL zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku.

Plán činnosti na rok 2020
V roku 2020 OZ PENIÉL bude zaoberať prípravou na nasledovné akcie:

 • Svetový deň modlitieb žien na území mesta Michalovce.
 • Vystúpenia spevokolu PENIÉL počas roka 2020, ktoré sa budú organizovať v čase cirkevných sviatkov a významných udalostí.
 • Orientovať a rozbehnúť aktivity v oblasti starostlivosti o starších bratov a sestry, bezvládnych, opustených a pomoc očakávajúcich a vyžadujúcich seniorov v rodinách a domovoch sociálnej starostlivosti.
 • Ďalšie návrhy, ktoré odznejú v diskusii budú doplnené do plánu činnosti.

Ing. Ján Dolný, predseda OZ PENIÉL
Michalovce, február 2020


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2021 Všetky práva vyhradené.