Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Občianske združenie PENIÉL


Občianske združenie PENIÉL,
Fraňa Kráľa 1112/7,
071 01 Michalovce
- bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 3.6. 2014

IČO: 42329205
DIČ: 2024108361
Bankové spojenie: VÚB - bežný účet - č.ú.: SK 18 0200 0000 0033 2728 6251
Ciele združenia

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanských a humanitných tradícii medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať, podporovať, materiálne zabezpečovať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských a mravných princípov, humanity, sociálnej pomoci odkázaným, kultúry a demokracie v spoločnosti, predovšetkým pri Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Slovensku v Michalovciach.

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2018.

Predseda OZ PENIÉL Ján Dolný zhodnotil činnosť od posledného VZ, ktoré sa konalo 15.11.2017. Členovia a sympatizanti OZ PENIÉL a členovia ECAV v Michalovciach participovali rôznymi spôsobmi na nižšie uvedených akciách, ktoré boli zároveň OZ PENIÉL aj finančne podporené v rámci zborovej, seniorálnej, dištriktuálnej a celocirkevnej pôsobnosti.

 • 24. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov v Zalužiciach – dňa 19.11.2017 v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej trojice v Zalužiciach pod záštitou Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce - kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja.
 • Prehliadka spevokolov ŠZS zemplínskej časti v Soli dňa 26.11.2017 a vo Vranove nad Topľou dňa 11.11.2018.
 • Vianočne pásmo v I. adventnú nedeľu dňa 3.12.2017 v ECAV chráme v Michalovciach, kde boli hlavní účinkujúci Ťažká muzika z Terchovej, Hnojňané z Mihaľovec, Magnólia zo Sobraniec a vystúpil aj spevokol PENIÉL.
 • Ekumenický svetový deň modlitieb za kresťanské ženy zo Surinamu dňa 3.3.2018 v chráme reformovanej cirkvi v Michalovciach.
 • VI. Evanjelické cirkevné dni – Zvolen – 29.6.2018 – 1.7. 2018 – vystúpenia spevokolu PENIÉL v slávnostnom programe na Pódiu, Námestia SNP vo Zvolene, v CZ Ostrá Lúka, filiálka Dubové s pripraveným pásmom a prehliadka artikulárneho kostola v CZ Hronsek.
 • Denný letný tábor „Veľký indiánsky poklad“ – poklad Božieho Slova“ v dňoch 20.8.-24.8.2018.
 • 20. Dištriktuálny deň VD v Poprade dňa 16.09.2018.
 • Účasť spevokolu PENIÉL na pamiatke posvätenia chrámu pri 90. výročí Pamiatky posvätenia chrámu v Šamudovciach dňa 28.10.2018.

V závere zhodnotenia predseda OZ PENIÉL uviedol, že sa nepodarilo uskutočniť všetky akcie plánované a diskutované na VZ 2017, treba však už od teraz dôkladne pracovať na príprave podujatí, ktoré budú realizované v roku 2019 (Slovinsko, zbory našich teológov v rámci SR,...). OZ PENIÉL bude aj v nastávajúcom období napomáhať, podporovať a materiálne zabezpečovať všetky aktivity, predovšetkým pri ECAV v Michalovciach. Za činnosť a aktivitu jednotlivých bratov a sestier pri organizovaní vyššie uvedených ale aj neuvedených akcií vyslovil menom OZ poďakovanie.


Stav hospodárenia OZ PENIÉL za rok 2018 od 16.11.2017 do 16.11.2018
Celkové príjmy združenia za vyššie uvedené obdobie boli vo výške: 12 828,91 €
Celkové výdavky združenia za vyššie uvedené obdobie boli vo výške: 11 352,65 €
Stav peňažných prostriedkov k 16.11.2018:
Bežný účet vedený vo VÚB Michalovce: 15 537,56 €
Pokladňa OZ: 402,24 €

Plán činnosti do konca roka 2018 a na rok 2019
Do konca roka 2018 a v roku 2019 sa OZ PENIÉL bude zaoberať prípravou na nasledovné akcie:

 • Administratívna príprava podkladov k spísaniu notárskej zápisnice pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 %-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2018.
 • Vystúpenie spevokolu PENIÉL na 1.sviatok vianočný.
 • Vystúpenia spevokolu PENIÉL počas roka 2019, ktoré sa budú organizovať v čase cirkevných sviatkov a významných udalostí.
 • Misijná cestu (zájazd) do Slovinska, do cirkevného zboru, ktorý v roku 2016 navštívil náš cirkevný zbor.
 • Misijná cesta Po stopách kňazov a kostolov, ktorí vyšli z nášho cirkevného zboru - Rimavská Sobota, Dolné Saliby, Žilina, Bratislava.
 • Orientovať a rozbehnúť aktivity v oblasti starostlivosti o starších bratov a sestry, bezvládnych, opustených a pomoc očakávajúcich a vyžadujúcich seniorov v rodinách a domovoch sociálnej starostlivosti.
 • Ďalšie návrhy, ktoré odzneli v diskusii na VZ budú doplnené do plánu činnosti.

Michalovce 22.11.2018Správa revíznej komisie

Stav hospodárenia prešiel kontrolou revíznej komisie dňa 18.11.2018 v zložení: Oľga Magurová a Marek Juhos v súlade so stanovami OZ PENIÉL Michalovce.
Revidované obdobie: od 16.11.2017-16.11.2018. Účtovnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch viedla Anna Balogová. Na vykonanie kontroly predložila revíznej komisii účtovné doklady, peňažný denník, bankové výpisy, pokladničné doklady a faktúry.
Výsledok kontroly:

 • vykázané zostatky bežného účtu k 16.11.2018 boli porovnané v súlade s evidenciou peňažného denníka a bankovými výpismi bez zistenia rozdielov,
 • bolo skontrolované zdokladovanie výdavkov na náklady pre OZ, kde neboli zistené žiadne rozdiely,
 • účtovný stav pokladne súhlasil so skutočnosťou, zistené rozdiely neboli.

Závery revíznej komisie:
 1. Kontrola revíznej komisie preukázala úplnosť a pravdivosť údajov vedených v účtovníctve OZ PENIÉL Michalovce a taktiež správnosť a úplnosť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve SR a vykonávacími predpismi Ministerstva financií SR. Všetky zápisy v peňažnom denníku sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.
 2. Nakoľko OZ PENIÉL ako prijímateľ 2% podielu zo zaplatenej dane a z príjmov a súhrn týchto podielov bol väčší ako 3.319,39 eur, musí OZ PENIÉL zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2019 Všetky práva vyhradené.