Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Občianske združenie PENIÉL


Občianske združenie PENIÉL,
Fraňa Kráľa 1112/7,
071 01 Michalovce
- bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 3.6. 2014

IČO: 42329205
DIČ: 2024108361
Bankové spojenie: VÚB - bežný účet - č.ú.: SK 18 0200 0000 0033 2728 6251
Ciele združenia

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanských a humanitných tradícii medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať, podporovať, materiálne zabezpečovať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských a mravných princípov, humanity, sociálnej pomoci odkázaným, kultúry a demokracie v spoločnosti, predovšetkým pri Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Slovensku v Michalovciach.

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2017.

Valné zhromaždenie OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.11.2017, zhodnotilo činnosť od posledného VZ z 26.10.2016. Predseda Rady OZ Ing. Dolný v správe o činnosti uviedol nasledovné akcie, na ktorých participovalo OZ PENIÉL.

 • 23. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov - 13.11.2016.
 • Prehliadka spevokolov ŠZS zemplínskej časti vo Vyšnom Žipove -20.11.2016.
 • Štedrovečerné služby Božie a mládežnícke bohoslužby, vianočná kapustnica.
 • Záverečné modlitebné stretnutie SEŽ, Týždeň za jednotu kresťanov.
 • Bardejovská zastávka európskeho kamiónu – 11. februára 2017.
 • Ekumenický SDM - svetový deň modlitieb.
 • 70. výročie ECAV Michalovce - 23.4.2017.
 • Michalovský Peníél na 36. Kirchentagu v Jene a Weimare v dňoch 24.5.- 28.5.2017.
 • Konfirmácia - 8.5.2017.
 • 20. Dištriktuálny deň VD v Prešove REŠTART – 9.7.2017.
 • Denný letný tábor „Vitajte v autoškole – značky Pána Boha“ v dňoch 21.8.-25.8.2017.
 • ŽEHŇA - Pamiatka posviacky románskeho kostola z polovice 13. storočia - 10.9.2017.
 • 500. výročie reformácie a 8. výročie posviacky chrámu Božieho - 22.10.2017.
 • Seniorátny deň ŠZS - Slobodný od všetkých v službe všetkým - Sabinov - 28.10.2017.
 • Slávnostné služby Božie k 500. výročiu reformácie v Bratislave-Petržalke - 31.10.2017.

Za činnosť a aktivitu jednotlivých bratov a sestier pri organizovaní vyššie uvedených akcií vyslovil menom OZ poďakovanie. Poďakoval všetkým platiteľom dane z príjmu, ktorí za zdaniteľné obdobie roka 2016 prispeli 2 - % na činnosť nášho OZ PENIÉL, mestu Michalovce za finančnú podporu 500 € pri organizovaní denného letného tábora pre detí. Osobitne poďakoval VSE a.s., Košice, ktorá už druhý rok poukázala časť podielu zaplatenej dane nášmu OZ. Jeho čerpanie je zverejnené aj v Obchodnom vestníku.


Stav hospodárenia OZ PENIÉL za rok 2017 k 15.11.2017
Zostatok na BÚ VÚB k 31.12.2016 10 195,94 €
Príjmy celkom: 15 240,34 €
Výdavky celkom: 11 263,78 €
Stav finančných prostriedkov na účte VÚB: 14 172,50 €
Stav peňažných prostriedkov v pokladni OZ PENIÉL v roku 2017:
Zostatok k 31.12.2016 323,72 €
Príjmy celkom: 1 400,00 €
Výdaje celkom: 1 339,28 €
Zostatok v pokladni: 384,44 €

Plán činnosti do konca roka 2017 a na rok 2018
Do konca roka 2017 sa OZ PENIÉL bude zaoberať prípravou na nasledovné akcie:

 • 24. ročník Regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov na území mesta a okresu Michalovce v gréckokatolíckom chráme v Zalužiciach, ktorú organizuje ZOS Michalovce dňa 19.11.2017.
 • Prehliadka spevokolov ŠZS v Soli dňa 26.11.2017.
 • Vystúpenie spevokolu PENIÉL na Vianočnom pásme v I. adventnú nedeľu v našom chráme, kde budú hlavní účinkujúci ťažká muzika z Terchovej, Hnojňane, Magnólia dňa 3.12.2017.
 • Vianoce 2017.
 • Rok 2018 sa bude niesť v duchu cirkevných sviatkov a udalostí podporených cirkevným spevokolom PENIÉL.

Navrhované aktivity:

 • Vytvorenie Mami Club- osloviť matky s baby deťmi.
 • Vedenie detskej besiedky – sestra Maťašová odovzdá svoje skúsenosti novým sestrám, ktoré budú viesť detskú besiedku a to Tatiane Giraltošovej a Dagmar Činčárovej.
 • Stretnutie k vysvetleniu každého obrazu k 500.výročiu reformácie (15 obrazov), pozvať historika alebo osobu znalú histórie reformácie v Nemecku aj na Slovensku.
 • Návrh na kúpu auta pre OZ PENIÉL - pre účely misijnej činnosti.
 • Návrh na misijnú cestu (zájazd) na Slovinsko, do cirkevného zboru, ktorý v roku 2016 navštívil náš cirkevný zbor a boli sme pozvaní k nim.
 • Návrh na cestu Po stopách kostolov a kňazov, ktorí vyšli z nášho cirkevného zboru. (Navštíviť kostoly kde teraz slúžia, napr. Rimavská Sobota, Saliby, Žilina, Bratislava).
 • Rekonštrukcia organu - dokončiť už začaté práce na pridaní 2 registrov pre zlepšenie zvuku a samozrejme aj odstrániť drobné chyby a tiež ho vyladiť.
 • Pre deti na Vianoce drobnosť do balíčka napr. keksík s Lutherom, maľovanka s Lutherom.

Ďalšie návrhy na použitie finančných prostriedkov:

 • Mládež a konfirmandi – miestnosť na poschodí - skultúrniť- nové lavice, stoly, ping-pongový stôl, gaučová súprava, iné.
 • Pre bočné miestnosti - komody, vitríny, prípadne stoličky.
 • Chór -stoličky, alebo lavice.

VZ v uznesení schválilo predložené správy (správu o činnosti za rok 2017, správu o hospodárení 2017, návrh plánu činnosti na rok 2018), zvolilo Annu Balogovú do Rady OZ a Ing. Mareka Juhosa do revíznej komisie, uložilo Rade OZ preveriť možnosti naplnenia predložených návrhov do plánu činnosti v najbližšom období a vedúcim jednotlivých zložiek predkladať propagačné príspevky (správy, články, fotografie, videá) z jednotlivých akcií správcovi siete Marekovi Juhosovi, ktorý tieto aktivity bude zverejňovať na web stránke nášho zboru - ecavmichalovce.eu.


Ing. Ján Dolný, predseda rady OZ PENIÉL
Ing. Renáta Gorásová, podpredseda rady OZ PENIÉL
Michalovce 15.11.2017
Správa revíznej komisie
o kontrole finančného hospodárenia OZ PENIÉL od roku 2014 do 2017

Revízia hospodárenia OZ PENIÉL bola vykonaná dňa 11.12.2017. Revíziu vykonali členovia revíznej komisie Ing. Marek Juhos a Oľga Magurová. Za Radu OZ PENIÉL boli prítomní a dokumentáciu ku kontrole predložili Ing. Ján Dolný, predseda Rady OZ a Ing. Renáta Gorásová, podpredseda Rady OZ. Ku kontrole boli prekontrolované príjmové a výdajové doklady za roky 2014,2015,2016 a 2017 – k 10.12.2017 a peňažný denník jednoduchého účtovníctva 02 0040 od strany 1 až po stranu 10, riadok 6.

Finančné hospodárenie bolo v sledovanom období nasledovné:


ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017
Pokladňa
Príjmy 72,45 € 78,56 € 1 787,40 € 1 400,00 €
Výdaje 72,45 € 78,56 € 1 463,68 € 1 432,68 €
Zostatok 0,00 € 0,00 € 323,72 € 291,04 €
Bežný účet vo VÚB
Príjmy 64,00 € 535,00 € 21 762,50 € 15 257,89 €
Výdaje 21,50 € 549,00 € 11 595,06 € 11 268,78 €
Zostatok 42,50 € 28,50 € 10 195,94 € 14 185,05 €

Kontrolou finančného hospodárenia neboli zistené nedostatky a rozpor medzi predloženými príjmovými a výdajovými dokladmi a ich zaevidovaním v peňažnom denníku o vedení jednoduchého účtovníctva OZ PENIÉL. Evidencia je vedená v súlade s platnými právnymi predpismi.

Za revíznu komisiu:
Ing. Marek Juhos
Oľga Magurová
Michalovce, 11.12.2017


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2018 Všetky práva vyhradené.