Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Občianske združenie PENIÉL


Občianske združenie PENIÉL,
Fraňa Kráľa 1112/7,
071 01 Michalovce
- bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 3.6. 2014

IČO: 42329205
DIČ: 2024108361
Bankové spojenie: VÚB - bežný účet - č.ú.: SK 18 0200 0000 0033 2728 6251
Ciele združenia

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanských a humanitných tradícii medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať, podporovať, materiálne zabezpečovať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských a mravných princípov, humanity, sociálnej pomoci odkázaným, kultúry a demokracie v spoločnosti, predovšetkým pri Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Slovensku v Michalovciach.

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2016.

Činnosť OZ PENIÉL za rok 2016 je bezprostredne prepojená s činnosťou ostatných aktívnych zložiek pri zbore ECAV v Michalovciach - spevokolu, spoločenstva evanjelických žien, detskej besiedky a mládeže, v ktorých pracujú a do jednotlivých akcií sa zapájajú tie isté osoby. Kladne treba hodnotiť hlavne tieto akcie:

 1. V. Evanjelické cirkevné dní v Békešskej Čabe v Maďarsku a stretnutie s Vojvodinskými kresťanmi zo Srbska. V dňoch 6.7.2016 – 10.7.2016 sa zúčastnili členovia a sympatizanti Občianskeho združenia PENIÉL, spojený spevokol PENIÉL pri ECAV v Michalovciach posilnený o spevákov z ECAV v Pozdišovciach na V. Evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe v Maďarsku, kde vystúpili dňa 6.7.2016 na večernej prehliadke spevokolov pri duchovnej piesni a dňa 8.7.2016 na raňajších službách Božích vo Veľkom evanjelickom a. v. chráme Božom v Békešskej Čabe. Tento kostol bol postavený v klasicistickom slohu (1843), patrí medzi dominanty mesta a je považovaný za najväčší luteránsky klasicistický chrám v strednej Európe. V rámci tohto pobytu prebehlo aj stretnutie s Vojvodinskými kresťanmi zo Srbska, kde došlo k srdečnej výmene skúsenosti pri aktivitách na jednotlivých cirkevných podujatiach s cieľom udržať našu slovanskú a evanjelickú identitu a šíriť odkaz našich predkov pre mladú generáciu.
 2. Poznávacia cesta ,, Po stopách Dr. Martina Luthera pred blížiacim sa 500. výročím Reformácie " v dňoch 8.8.2016 – 14.8.2016 na trase na trase Michalovce - Neudiettendorf - Eisenach - hrad Wartburg - Eisleben - Mansfeld - Erfurt - Torgau - Wittenberg. Účastníci tohto zájazdu navštívili za výdatnej pomoci partnerskej cirkvi v Nemecku tieto miesta, ktoré sú spojené s jeho životom (1483-1546) a reformačným pôsobením vo vtedajšej cirkvi. Nezabudnuteľné dojmy u účastníkov zanechala obhliadka hradu Wartburg, v ktorom sa Martin Luther v rokoch 1521-1522 ukrýval 300 dní ako rytier Juraj a za 10 týždňov tohto nedobrovoľného pobytu preložil Nový zákon z gréčtiny do nemčiny pre široké vrstvy národa. Najväčšie dojmy u mnohých zanechala návšteva a pobyt vo Wittenbergu, kde sme mohli vidieť Lutherov dom, Melanchtonov dom, Mestský kostol, v ktorom kázal a zároveň prisluhoval Večeru Pánovu prvýkrát evanjelickým spôsobom, Zámocký kostol, na dvere ktorého pribil 31.10.1517 svojich 95 výpovedí. Vo vnútri tohto kostola sú hroby Dr. Martina Luthera a jeho najbližšieho spolupracovníka Dr. Melanchtona. V augustiánskom kláštore v Erfurte sme sa zúčastnili pobožnosti domácich cirkevníkov, kde sme zaspievali aj evanjelickú hymnu ,,Hrad prepevný" a pieseň ,,Zachovaj nás v svojom slove" od M.Luthera. Mnohí využili aj možnosť byť poslucháčom koncertov organovej hudby vo Wittenbergu.
 3. Detský tábor ,,Hrad prepevný je Pán Boh náš“ v dňoch 22.8.2016 – 26.8.2016 v ECAV kostole v Michalovciach. Každý deň sa detí venovali vyučovaniu slova Božieho, spevu a modlitbám. Absolvovali aj poznávacie túry Brekov a Vinný hrad. Z denného tábora boli dňa 25.8.2016 aj na Spišskom hrade.
 4. Poznávacia cesta ,,Odkaz Majstra Jána Hus - Betléhemska kaplnka v Prahe a prehliadka znovuvystavaného kostola Frauenkirche, Lutherov pomník v Drážďanoch“ v dňoch 7. 9. 2016 – 9. 9. 2016. Táto poznávacia cesta, ktorej ústredným motívom bol Odkaz Majstra Jána Hus – Betléhemska kaplnka v Prahe, účasť na slovenských evanjelických službách Božích v kostole sv. Michala, V Jirchářich v Prahe a prehliadka historických a kultúrnych pamiatok v Drážďanoch, novovystavaného kostola Frauenkirche, Lutherov pomník a palácový komlex v Bildergalerie Zwinger.
 5. Prvé Seniorálne stretnutie ŠZS ECAV na Slovensku k 500.výročiu Reformácie v Bardejove dňa 23.10.2016 – štafeta. V rámci toho misijného projektu ECAV ,,Oslobodení Božou milosťou“ sa postupne stretnú kresťania každý mesiac postupne vo všetkých 14 seniorátoch na Slovensku. Jednotlivé senioráty si budú odovzdávať putovnú štandardu, na ktorú budú pripevňovať stuhy s reformačnými textami, ktorými sa symbolicky pripoja k odkazu reformácie. Na tomto stretnutí prevzal putovnú štandardu senior košického seniorátu Ján Hruška.
 6. Dňa 13. novembra 2016 sa v Kláštore redemptoristov v Michalovciach v Bazilike Minor Zoslania Svätého Ducha pod záštitou Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja uskutočnil 23. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov za účasti 7 speváckych zborov. Našu Evanjelickú cirkev na tomto podujatí reprezentoval zborový spevokol PENIÉL, ktorý vystúpil s troma duchovnými piesňami :
  1. Chváľte Boha večného – nápev M. Haydna
  2. Môj milý Bože stále pri mne stoj - Víťazoslav Kubička
  3. Veľkú radosť dal nám pán – W.A.Mozart
 7. S týmto repertoárom dňa 20.11.2016 vystúpil spevokol PENIÉL pri ECAV v Michalovciach aj na Prehliadke spevokolov ŠZS zemplínskej časti vo Vyšnom Žipove.
 8. Kladne treba hodnotiť vystúpenia spevokolu PENÍÉL v domácom chráme na 1.slávnosť Veľkonočnú, 1.slávnosť Svätodušnú, výročie Posviacky kostola v Michalovciach, Pamiatku Reformácie a Vianoce.
 9. Dňa 29.12.2016 sa uskutočnili mládežnícke bohoslužby pod vedením študentky 4. ročníka Teologickej fakulty UK v Bratislave Zuzany Chocholovej. V jej závere bola podaná vianočná kapustnica. Na štedrovečerné služby Božie pod Vianočný stromček pripravila deťom baličky Bohu dobre známa rodina, do ktorých prispelo aj naše združenie kúpou CD Podľa Božej mapy od Romana Dovalu a Kristíny Dovalovej z Badína.
 10. V závere roka 2016 bola vykonaná administratívna príprava podkladov k spísaniu notárskej zápisnice u JUDr. Alexandry Palovčíkovej pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 %-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016.
 11. Touto cestou chceme poďakovať všetkým platiteľom dane z príjmu, ktorí za zdaniteľné obdobie roka 2015 prispeli 2 - % na činnosť nášho OZ PENIÉL. Samotné použitie tohto finančného príspevku bolo prejednané na Valnom zhromaždení dňa 26.10.2016. Jeho čerpanie bude zverejnené aj v Obchodnom vestníku do konca roku 2017.
 12. Poďakovanie patrí aj vedeniu KSK v Košiciach za finančnú podporu 1500 € pri organizovaní V. Evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe v Maďarsku a stretnutia s Vojvodinskými kresťanmi zo Srbska v dňoch 6.7.2016 – 10.7.2016, mestu Michalovce za finančnú podporu 500 € a partnerskej cirkvi v Nemecku pri organizovaní Poznávacej cesty ,, Po stopách Dr. Martina Luthera pred blížiacim sa 500. výročím Reformácie " v dňoch 8.8.2016 – 14.8.2016 v Nemecku.Ing. Ján Dolný, predseda predseda OZ PENIÉL
Ing. Renáta Gorásová, podpredseda OZ PENIÉL
Michalovce, 31.1.2017


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2017 Všetky práva vyhradené.