Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Detská besiedka


Detská besiedka každú nedeľu počas Služieb Božích - po kázni

Denný letný tábor „Dávidov život a spravodlivosť 2023“


Tábor sa konal v dňoch 10.7 – 14.7.2023 v Lastomíre, v priestoroch Reformovanej kresťanskej cirkvi. Po raňajkách sa deti učili novú pieseň. Potom im bol interaktívnou formou prerozprávaný príbeh zo života Dávida. Doobeda ešte mali tvorivé dielne, kde deti dotvárali príbeh podľa predlôh i vlastnej fantázie. Po obede mali voľno a po ňom hry a súťaže. Najväčší úspech zožali súťaže a hry s balónmi naplnenými vodou. V rámci tábora bol aj výlet do Prešova do Planetária. Pred tým, ešte deti navštívili Domov seniorov na Sabinovskej ulici v Prešove, kde sa im dostalo vrelého privítania i občerstvenia. Potešili seniorov a stretnutie prispelo k budovaniu medzigeneračných vzťahov. Posledný deň bolo opekanie a vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien. Projekt tábora bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce sumou 200,- €.


Fotogaléria
Denný letný tábor „Múdrosť a bohatstvo kráľa Šalamúna 2022“


Tábora sa zúčastnilo 32 detí vo veku 4 až 14 rokov z Michaloviec a Lastomíra. Projekt bol realizovaný v areáli farskeho úradu reformovanej cirkvi v Lastomíri od 11.7.2022 do 15.7.2022. V priebehu týždňa bol zaujímavou formou interpretovaný príbeh o múdrom kráľovi Šalamúnovi. V 1.deň tábora sa deti zoznamovali pomocou hier a vytvárali lapbooky z farebných výkresov. 2.deň vyrábali šperkovničku z tvrdého vrúbkovaného papiera a rôznych ozdôb. 3.deň tvorili záložky do kníh. 4.deň navštívili opálove bane v Červenici. Posledný deň si deti na rozlúčku podpisovali tričká. V priebehu všetkých dní strávených v tábore deti súťažili v rôznych disciplínach, ktoré témou naväzovali na príbeh o Šalamúnovi. Pri súťažení využívali šikovnosť a múdrosť, ktorou bol obdarený aj Šalamún. Taktiež po každej prebratej lekcii deti vyplňovali tématické pracovné listy. V závere tábora získali aj ocenenia pri "opekačke" za skvelo podané výkony v súťažiach. Projekt tábora bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce sumou 500,- €.


Fotogaléria
Denný letný tábor „Daniel a jeho priatelia v ohnivej peci 2021“


Denný letný tábor 2021 bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre. Prvý deň tábora bola téma „Ovocie ducha“, preto si deti vyrábali ovocie z krepového papiera a hrali rôzne súťažné hry, ktoré nadväzovali na tému. Na druhý deň sa deti učili súdržnosti, podľa témy, ktorá na ten deň bola (Daniel a jeho priatelia v ohnivej peci). Opäť niečo vyrábali a to pec z papiera a vlny, ktorá symbolizovala plamene, čo Daniela i jeho priateľov nepopálili. Taktiež si zasúťažili v netradičných disciplínach. Počas tretieho dňa deti boli v ZOO v Spišskej Novej Vsi, kde mali možnosť vidieť miestne aj exotické zvieratá. V závere tábora, ako býva zvykom, bola „opekačka“, kde sa odovzdávali ceny za súťaže z predošlých dní, taktiež sa deťom rozdali zakladače s výtvormi a úlohami, ktoré celý tábor tvorili a riešili. Projekt tábora bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce.


Fotogaléria
Denný letný tábor „Nehemiáš a hradby Jeruzalema 2020“


V dňoch 17.8.-21.8.2020 sa v Lastomíri uskutočnil evanjelický biblický tábor pre deti od 5-15 rokov, ktorý organizoval CZ ECAV Michalovce v spolupráci s CZ reformovanej cirkvi v Lastomíri. Na tomto tábore sa zúčastnilo 25 detí. Hlavnou biblickou témou letného tábora detí 2020 bol Nehemiáš a hradby Jeruzalema. V stredu 19.8.2020 sa uskutočnil celodenný výlet autobusom na Ľubovniansky hrad a skanzen, kde si všetci aj deti preverili svoju kondičku stúpajúcou cestou na hrad. Na záver tábora bola pre deti pripravená opekačka, kde si všetci spoločne zaspievali piesne, darovali si darčeky, ktoré budú každému pripomínať spoločné chvíle a tábor ukončili vďačnou modlitbou.


Fotogaléria

Denný letný tábor „Egyptské dobrodružstvo s Jozefom 2019“


Denný letný tábor– Egyptské dobrodružstvo s Jozefom 2019 bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre . Tábora sa zúčastnilo 18 detí vo veku 4 až 14 rokov z Michaloviec a Lastomíra. Projekt tábora bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce. V priebehu týždňa boli zaujímavou formou vysvetlené príbehy Jozefa a jeho pôsobenie u faraóna v Egypte. Tie vysvetľoval duchovný otec Mgr.J.Meňky a Mgr.M.Meňkyová. Pomocou zaujímavých tvorivých a športových aktivít sa plnila egyptská olympiáda, ktorú uskutočnila Mgr.T.Giraltošová. V 1.deň boli deti rozdelené na 3 egyptské oddiely: svetla ,oblohy a púšte. V egyptských školách, ktoré boli každý deň iná, sa naučili: škola pisárov_ nácvik hieroglif.znakov , kreslenie rôznych egyptských motívov na biele plátenné tašky, škola vizážistov a kaderníkov- maľovanie starovekých Egypťanov, škola maliarov - kresba Jozefa a egypt.mozaiky, škola klenotníkov - výroba staroegyp.šperkov z cestovín, čelenka pre faraóna. V egyptskej olympiáde deti dostali príležitosť zmerať si svoje sily a šikovnosť v niekoľkých praktických disciplínach a hrali sa aj na malých archeológov. Na záver bol aj nácvik scénky- Faraónove sny a Jozefov výklad. Deti mali aj celodenný výlet do Tarzánie v Čermeľskom údolí v Košiciach. Letný tábor sme ukončili tradične opekačkou.


Denný letný tábor „Veľký indiánsky poklad – poklad Božieho Slova 2018“


Denný letný tábor Veľký indiánsky poklad – poklad Božieho Slova bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre . Tábora sa zúčastnilo 17 detí. Projekt tábora bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce. V priebehu týždňa bolo zaujímavou formou vysvetlené ako sa evanjelium dostalo k rôznym indiánskym kmeňom,ako radikálne menilo životy ľudí a ako získať poklad z Božieho slova. Tie vysvetľoval duchovný otec Mgr.J.Meňky a Mgr.M.Meňkyová. Pomocou zaujímavých tvorivých dielní a športových aktivít sa plnila indiánska olympiáda, ktorú uskutočnila Mgr. T.Giraltošová.
V 1.deň boli deti rozdelené na 2 kmene: Apači a Čejeni. Museli si vymyslieť indián.tanec, vytvoriť vlajku kmeňa, vyrábali čelenky a indián.príbytky.
2.deň sa pripravovali kmene na lov,vyrábali indián.náhrdelníky, zahrali sa na stopárov a bojovali o územie.
3.deň maľovali indián.tričká, hrali sa na lovcov kožušín a mali prednášku o živote indiánov a boli maľované na tvár.
4.deň bol zameraný na výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Deti poznávali krásy Slovenska. Zastavili sme sa aj na Ranči Pod Ostrou skalou.
5.deň vyrábali indiánske lapače snov, bola indiánska olympiáda zameraná na hľadanie pokladu,na prenos zraneného indiána, na lov bizóna. Za všetky športové a tvorivé aktivity dostávali kmene body, ktoré boli na konci týždňa vyhodnotené a bol vyhlásený víťazný indiánsky kmeň. Letný tábor sme ukončili opekačkou.


Denný letný tábor „Vitajte v autoškole – značky Pána Boha“


Denný letný tábor „Vitajte v autoškole – značky Pána Boha“ bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre z dôvodu rekonštrukcie kostola Evanjelickej cirki ausburgského vyznania v Michalovciach. Tábor bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce. Tábora sa zúčastnilo 16 detí, ktorým bolo v priebehu týždňa zaujímavou formou vysvetlené, aké značky nám Pán Boh zanechal vo svojom Slove. Tie vysvetľoval duchovný otec Mgr.J.Meňky a Mgr.M.Meňkyová. Pomocou zaujímavých aktivít sa plnila dopravná olympiáda, ktorú uskutočnili p.T.Giraltošová a p.D.Maťašová. V nej sa deti učili parkovať a cúvať s kolobežkou, za zníženej viditeľnosti preniesť loptu a dávať pozor na ostré zákruty, v opravovni poskladať obrázky áut a všímať si dopravné značky. Druhý deň bol v znamení evidencie a výroby ŠPZ áut. Po splnení všetkých úloh bolo každému družstvu pridelené evidenčné ŠPZ na vozík a jazda na ceste mohla začať. Premávku riadil dopravný policajt Šimon, ktorý bol na pokuty neúprosný. Tretí deň sme navštívili autoškolu Delňa v Prešove. Deti si prostredníctvom zážitkového učenia dopĺňali ale aj overovali svoje vedomosti a zručnosti v dopravnej výchove aj na dopravnom ihrisku. Záver týždňa patril absolvovaniu kurzu prvej pomoci pod vedením p.Darinky a skladaniu záverečných skúšok v jazde zručnosti na kolobežke a v preverovaní vedomostí z dopravnej výchovy na vodičský preukaz. Skúšku spravili všetci, dostali reflexné prívesky a „vodičské preukazy“. Letný tábor sme ukončili opekačkou.


Denný tábor „Hrad prepevný je Pán Boh náš“.


„Hrad prepevný je Pán Boh náš“ pieseň č. 263


Aj tohto roku sa deti mohli zúčastniť Denného tábora „Hrad prepevný je Pán Boh náš“ v priestoroch Evanjelického kostola na ul. Masarykovej. V prvý deň sme sa zoznamovali navzájom aj s pripravovaným programom. Každý deň o 9,00h sme sa venovali vyučovaniu slova Božieho – o Jeftem, Rút, Samuelovia Petrovi, spevu – Hrad prepevný a modlitbám. V popoludňajších hodinách sme chodili na túry, spoznávali sme hrady: Brekov, Spišský Hrad, ale aj vytvárali počas nepriaznivého počasia vlastný hrad, podľa vlastnej fantázie. 25.08.2016 sme si urobili celodenný výlet na Spišský hrad. No deti mali aj voľný čas, kedy sa venovali svojím hrám – futbal, volejbal, vybíjaná a iné hry a súťaže, počas ktorých sme zažili veľa smiechu a zábavy. Posledný deň sme vyhodnotili a ocenili súťažiace družstvá a jednotlivcov. Nechýbalo aj veľké upratovanie kostola, do ktorého sa zapojili všetci.


Denný tábor „Hrad prepevný je Pán Boh náš“


Spomienky na Detský denný tábor „Výstup na vrchol“.


„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ Jeremiáš 29, 11


Je mi ľúto, že v prvé dni sme nemali fotoaparát, ale zážitky nám ostali v pamäti a budeme na nich spomínať dúfam, že dlho. Naučili sme sa veľa nového: Boh skúša svoje deti, Boh hovorí, Boh je jediný pravý Boh, Ježiš Kristus je Boží Syn, Ježiš Kristus vzal na seba trest za naše hriechy. Prežili sme prvú požehnanú noc v kostole a nasledujúci deň sme išli na ozajstný vrchol „Viniansky hrad“, kde sme videli ozajstnú ježibabu, ktorú nám ukázal náš milý brat Ing. Jaroslav Goras. Smútili sme za kúpaliskom, ale naučili sme sa vyrábať ozdobné krabičky, náramky a iné, ktorými sme potešili našich príbuzných. Už teraz sa tešíme na budúci tábor.

Detský denný tábor „Výstup na vrchol“

Pamiatka posvätenia chrámu 10.11.2013

Štedrý večer


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.