Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Denný letný tábor

Nehemiáš a hradby Jeruzalema
Počas druhého augustového týždňa sa v Lastomíri uskutočnil evanjelický biblický tábor pre deti od 5-15 rokov, ktorý organizoval CZ ECAV Michalovce v spolupráci s CZ reformovanej cirkvi v Lastomíri. Na tomto tábore sa zúčastnilo 25 detí. Hlavnou biblickou témou tohtoročného tábora bol Nehemiáš. Každý deň doobeda deti absolvovali biblickú časť, kde sa oboznámili s príbehom o Nehemiášovi. K tejto téme mali pripravené pracovné zošity, kde zaujímavým spôsobom cez kresby, testy, doplňovačky, bol tento príbeh prezentovaný a deti tak lepšie mohli pochopiť prečo Pán Boh si použil Nehemiáša, aby pomohol svojmu ľudu zvláštnym spôsobom. Boh si vyvolil Nehemiáša, aby postavil múry a opevnenie Jeruzalema. Nehemiáš však nevedel, s akými problémami a prekážkami sa stretne pri práci. Pretože Nehemiáš dôveroval Bohu, Boh bol s ním, pomohol mu byť múdrym a urobiť správne rozhodnutia, keď ho nepriatelia chceli zastaviť. Deti pochopili , že Pán má i pre nás prácu , ktorú chce, aby sme konali, len musíme mu dovoliť aby nás viedol a používal ako to urobil Nehemiáš. Po spoločnom obede nasledovala kreatívna činnosť detí - tvorivé dielne, kde deti mohli preukázať svoju šikovnosť, tvorivosť i fantáziu. Vyrábali rôzne darčeky, záložky do kníh, ovečku, kalich , pokladničku.

Všetky veci, ktoré boli z papiera si deti dozdobili podľa svojej fantázie.a mali z toho obrovskú radosť.

Popri tvorivých aktivitách sa deti zapájali do množstva zábavných súťaží, kvízov a prežili mnoho radostných chvíľ .

V stredu sa uskutočnil celodenný výlet autobusom na Ľubovniansky hrad a skanzen, kde si všetci aj deti preverili svoju kondičku stúpajúcou cestou na hrad. Na záver tábora bola pre deti pripravená opekačka, kde si všetci spoločne zaspievali piesne, darovali si darčeky, ktoré budú každému pripomínať spoločné chvíle a tábor ukončili vďačnou modlitbou.

Za tento krásny a požehnaný týždeň musíme poďakovať predovšetkým Pánu Bohu, že nás ochraňoval, dal nám pekné počasie, ale aj deti, ktoré počúvali, aby sa čo najviac naučili a s radosťou tvorili pekné veci. Touto cestou, by sme sa chceli poďakovať, všetkým ktorí tento tábor pripravili, hlavne pánovi farárovi Meňkymu s manželkou, dvom profesionálnym učiteľkám a našim šikovným mládežníčkam, ktoré sa o deti vzorne starali a pomáhali kde sa dalo, rodičom, OZ Peniél za darčeky, a taktiež mestu Michalovce za poskytnutý finančný príspevok.

I tento denný tábor bol pre všetkých priestorom vzájomného spoznávania sa , spriatelenia a priblíženia Božieho posolstva Kristovej lásky a jej nevyhnutnosti pre našu každodennosť, hlavne však pre naše detské ratolesti, keď jedno z nich po návrate domov z tábora na otázku babky ako bolo povedal: "V tábore som babi prišiel na jednú dôležitú vec, že máme najlepšieho farára na svete". Myslím, že to hovorí všetko a za všetkých.

Detské srdiečka naplnené radosťou, pokojom a Božím požehnaním sú najlepším duchovným štartom do nového školského roka.

Anna Balogová


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.