Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Vierovyznanie tvorí skutky


„Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, a uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň, a zhoria.“
Evanjelium podľa Jána 15,6

Všetko závisí od vierovyznania. Kde je vierovyznanie správne, všetko je správne: viera, skutky, život, utrpenie, dobrý aj zlý deň, jedenie, pitie, hlad, smäd, spanie, chodenie, státie, atď.
Tam, kde je vierovyznanie nesprávne, všetko je márne, všetko je stratené a všetko úplne odsúdené: skutky, život, utrpenie, pôst, modlenie, dávanie almužny, nosenie kapucne, vstúpenie do kláštora, a akákoľvek dodatočná svätosť, ktorú nachádzame v pápežskej cirkvi.

Dr. Martin Luther

Základom všetkého, je , samozrejme, učenie o spáse skrze vieru v Krista. Toto jediné nás uisťuje o novom živote a prináša oživenie s novou duchovnou a morálnou silou.
Kristus sám zastáva tento názor , takto vykladá Luther evanjelium podľa Jána 15. kapitolu 6. verš – „Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť...“

Aktualizácia:
V týchto dňoch, konkrétne 25.júna si pripomíname 490. výročie Augsburského vyznania –vyznania našej cirkvi. Toto malé „a. v.“ nás odlišuje od iných cirkvi. Robí nás špecifickými, konštituuje nás. Ovplyvňuje naše myslenie i konanie. Pomáha nám správne vysvetľovať Písmo sväté – sústreďuje našu pozornosť na Pána Ježiša Krista a pomáha nám zostávať s Ním hlbokom vzťahu lásky a dôvery. Z Neho, z Pána Ježiša Krista pramení naša radosť, sloboda i nádej.

A.V. sa nerodilo ľahko. S úctou spomeňme na tých, ktorí boli ochotní vstúpiť do duchovného zápasu za spásu mnohých a riskovali česť, hrdlo i dom. Zanechali nám vzácny duchovný poklad z ktorého čerpali naši predchodcovia a ktorý je aj pre nás v súčasnosti silnou duchovnou zbraňou.

Dlho ležalo zaprášené. Zoberme ho do ruky i ostatné symbolické knihy a konfrontujme svoj život i prax našej ECAV. Máme kvalitnú značku, žiaľ v súčasnosti sa za túto značku skrývajú aj tí, ktorých myslenie a konanie nie kompatibilné s hodnotami a. v., ktoré z milosti Božej vyniesli na svetlo naši reformátori. Mnoho deformácii je potrebné odstrániť po tých, ktorí chceli viesť ECAV, ale nedali si pri tvorbe predpisov námahu spýtať sa: „Čo na to povie naše A.V.? Bude tento CPP kompatibilný s A.V.?“ Bol som na niekoľkých synodách a videl som účelovosť i bezduchosť pri tvorbe jednotlivých CPP. Z plnosti srdca hovoria ústa. Kde nie je duch Kristov, tam je iný duch.
V cirkvi podľa a. v. sa hierarchia zakazuje.
V cirkvi podľa a. v. jediným 1. mužom aj v senioráte aj dištrikte je Ježiš Kristus. / Ja som Alfa.../
V cirkvi podľa a. v. sa neprijímajú zákony na udržanie moci a získanie peňazí od ľudí, ale aby pomáhali a slúžili zvesti evanjelia a šíreniu Božieho kráľovstva.

Vďaka Bohu za Asociáciu slobodných zborov, ktorá združuje tých, ktorým záleží na A.V., na jeho presadzovaní v živote cirkvi. Ďakujem vám, ktorí ste už začali pracovať na príprave CPP, ktoré budú v súlade s A.V.

Som hrdý na vás , ktorí ste nepodľahli ani evanjelikálnym ani „charizmatickým“ mámeniam, na vás, ktorí stojíte pevne a odolávate útokom uzurpátorov „moci“ v ECAV. O výsledku tohto zápasu niet pochýb.

Budúcnosť patrí Pánovi Ježišovi Kristovi a tým, ktorí vierou spojili s Ním svoje životy. Ktorí sú ochotní aj trpieť, nie len spievať : „Smieť žiť pre Krista pre Neho mrieť...“

P.S. Vy, ktorí ste si do ECAV prišli urobiť kariéru a zarobiť, vy, ktorým je, dobré jídlo a bydlo hodnotou pred ostatnými, dobre si prečítajte záverečné slová Evanjelia podľa Jána 15,6


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.