Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Príhovor konfirmandom


Milí konfirmandi.

Po zložitej dvojročnej príprave a štúdiu písma svätého, ktoré ste absolvovali v rámci konfirmačnej prípravy pod vedením nášho zborového farára Jána Meňkyho, ktorá bola narušená a obmedzovaná pandemickými opatreniami, ste dnes potvrdili krstnú zmluvu, ktorú za Vás vyznali Vaši rodičia a krstní rodičia.

Osobne ste vyznali vieru v Pána Boha a sľúbili ste vernosť jemu i spoločenstvu našej evanjelickej cirkvi a.v., do ktorého chcete patriť.

Čo to znamená?

Túžbu riadiť sa v živote Božím slovom, svojimi skutkami ho nezarmucovať, ale ho milovať a dôverovať mu. Znamená to, že sa budete starať o rast viery, napr. pravidelným modlitebným životom, čítaním Biblie, našej evanjelickej tlače a duchovnej literatúry, svojou pravidelnou účasťou na službách Božích, rôznych cirkevných aktivitách, brigádach pri kostole, službou blížnym, slabším a starším, usporiadaným životom v rodine, čestnosťou v povolaní i osobnom živote.

Konfirmáciou sa stávate dospelými členmi cirkvi. Môžete sa pravidelne zúčastňovať na Večeri Pánovej. Konfirmáciou preberáte zodpovednosť za svoju vieru. Aby ona nevychladla, potrebuje spoločenstvo. A do tohto spoločenstva Vás v mene nášho presbyterstva pri srdečne pozývame - na stretnutia mládeže, spevokolu, biblických hodín a na služby Božie v tomto našom Bohumilom stánku, ktoré aktivity budú, dúfajme, v ďalšom období uvoľnené a organizované bez obmedzení.

Milí konfirmandi.

Od dnešného dňa Vás v predných laviciach nášho kostola nahradia vaši mladší kamaráti. Očakávame Vaše ďalšie napredovanie vo viere na pôde našej cirkvi, ale aj všade inde, kde sa budete nachádzať v ďalších rokoch Vášho života.

Radi si vypočujeme aj Vaše názory, pripomienky a námety na ďalší chod cirkevného života a spoluprácu v zbore, Musíme sa usilovať o to, aby naša Evanjelická cirkev bola cirkvou živou, do ktorej sa bude zapájať aj mladá generácia.

Ponúkame Vám využiť našu internetovú stránku zboru ecavmichalovce.eu., ktorú spravuje brat Marek Juhos, kde sa nachádzajú kázne brata farára z bohoslužieb a všetky ostatné informácie o aktivitách jednotlivých zložiek nášho zboru. Chcem upriamiť vašu pozornosť na širokú škálu ON LINE prenosov aj z iných zborov našej cirkvi.

Radi uvítame Vaše aktivity aj v OZ PENIÉL, ktoré participuje na všetkých podujatiach a podľa možnosti k ním aj finančne prispieva.

Tešíme sa spoločne z tejto dnešnej slávnosti a významného medzníka vo vašom živote, ktorá sa koná na sviatok Svätej Trojice. Za Vašu doterajšiu službu v našom zbore Vám ďakujeme.

Nech Vám všetkým dnešný deň zostane navždy v pamäti, hlavne sľub vernosti, ktorý môže byť ohrozený pri rôznych úskaliach a iných svetských pokúšaniach života, ktorým treba v dnešnej značne nepokojnej a roztrieštenej spoločnosti, ale aj v cirkvi, silne odolávať.

Do Vášho ďalšieho života Vám prajem v zastúpení presbyterstva a tiež v svojom mene veľa radosti, spokojnosti, porozumenia, pokoja, lásky a hlavne hojnosti Božieho požehnania.


Michalovce, 30.05.2021
Ján Dolný
Poddozorca CZ ECAV Michalovce


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2021 Všetky práva vyhradené.