Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28STANOVISKO PREDSEDNÍCTVA CIRKEVNÉHO ZBORU MICHALOVCE

k vyhláseniu Predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k disciplinárnemu konaniu

  1. Odmietame diskreditáciu zborového farára Jána Meňkyho účelovými kontrolami s jasným cieľom vykonštruovať nedostatky, a tak ho v očiach verejnosti vykresliť ako lajdáka, ktorý si neplní povinnosti.
  2. Najvyšší orgán CZ Michalovce – zborový konvent vyslovil predsedníctvu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu nedôveru za jeho konanie vo voľbách 2018 (upretie ústavného práva voliť a byť volený) a zaviazal predsedníctvo i presbyterstvo cirkevného zboru, aby sa správali voči predsedníctvu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v duchu Augsburského vyznania (to okrem iného hovorí: „Keď však biskupi učia niečo proti evanjeliu, ustanovujú alebo zavádzajú, potom platí pre nás Božie prikázanie v takomto prípade ich neposlúchať.“ – pozn. red.).
  3. Informácie, ktoré podáva predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu o vizitácii nie sú pravdivé, ale účelové, usilujúce sa nájsť dôvod na disciplinárne potrestanie, resp. umlčanie farára Jána Meňkyho. Samotné seniorálne predsedníctvo pritom ignoruje cirkevnoprávne predpisy o vizitáciách (viac v budúcom čísle Lutherusu).
  4. Vydaním stanoviska pred právoplatným ukončením disciplinárneho konania predsedníctvo ŠZS dokazuje, že k nemu pristupuje zaujato.
  5. Nie je nič alibistickejšie, ako zraziť päty alebo strčiť hlavu do piesku a tolerovať v cirkvi pomery, aké v nej panovali v 15. a 16. storočí. Nie je to náš prípad.

S úctou k našim predkom a evanjeliu Kristovmu

Mgr. Ján Meňky zborový farár
Július Peržeľ zborový dozorca


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.