Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28List od farára Martina Michaelisa z Nemecka

Milý Ján, milý cirkevný zbor v Michalovciach, milé sestry a bratia na Slovensku,

už viac ako 20 rokov spája naše cirkvi partnerstvo. Vzájomne sme sa podporovali v najrôznejších ťažkých situáciách na základe našej viery a prepojenia reformačnými spismi nášho vyznania.

Som vďačný Bohu aj Vám za vzájomné posilňovanie v rámci tohto partnerstva. Je to skúsenosť spoľahlivosti, ktorá aj mne osobne veľmi pomohla. V žiadnom prípade by som bez nej nechcel byť, aj keď jej cenou boli ťažké obdobia, ktoré som musel pretrpieť, aby som v nich mohol spoznať Vašu vernosť.

Žiaľ prichádzajú k nám v posledných mesiacoch opätovne správy, že práve tí, s ktorými sme po mnohé roky boli úzko spojení a spojení aj ostaneme, sa dostávajú pod tlak a strácajú svoje úrady, pretože sa zasadzujú na základe svojho luteránskeho vyznania za pravdu a pravdivosť vo svojej cirkvi. Zvlášť mnou otriaslo, že Ty, milý Ján, sa musíš obávať straty možnosti plniť poslanie kázania slova Božieho a prisluhovania sviatostí v Michalovciach. Vieme, čo všetko si vykonal pre tento cirkevný zbor. Osobne som rád prijal pozvanie k posviacke Vášho kostola a dodnes na ňu spomínam s radosťou. Vieme, ako mnoho si slúžil Ty aj spolu s ďalšími pre celú Vašu cirkev. Aj to si vysoko ceníme a vyslovujeme svoje uznanie.

Jeden za druhým stáť, vzájomne sa posilňovať, držať sa pravdy, to všetko má v cirkvi formovanej Lutherovou reformáciou dlhú 500-ročnú tradíciu. Slová Martina Luthera nám môžu pri hľadaní správnych postojov pomôcť. Preto chcem citovať z jedného listu, ktorý Luther napísal v deň apoštola Bartolomea, 24. augusta 1541. Farár Magister Calixtus mal byť vyhnaný zo svojho zboru. Martin Luther sa ho osobne zastal. Volil jasné slová k ohodnoteniu diania a stanovil aj jasné pravidlá správania. Tieto samozrejme platia aj dnes. Preto veľmi dobre vieme, čo Martin Luther k takým udalostiam hovoril a čo by povedal dnes.

Luther píše druhému tam pôsobiacemu farárovi Sebastianovi Steudeovi: „Nemáš dovoliť, aby Magister Calixtus opustil zbor bez verejného oznámenia, v ktorom budú dôkladne uvedené príčiny, čím si on zavinil takú nenávisť a čo sú dôvody jeho prepustenia. Tvoj úrad ťa zaväzuje k tomu, aby si dbal na to, že ani cirkevný zbor ani cirkev nedosadí nikoho druhého proti tvojej vôli. Lebo to by bolo tyranské jednanie ... to by nebola viac žiadna cirkev alebo spravodlivá administrácia. ... Ale ak budú žiadať iného biskupa (mienený je farár zboru) podľa vlastného chcenia, majú vedieť, že konajú proti pravidlám evanjelia a Boh k tomu svoje požehnanie nedá. Nech je to Bohu odovzdané, pretože som až oslabol a doľahli na mňa ťažké myšlienky, keď som niečo také napísal. Postaraj sa o Calixta, lebo ja som sa vždy snažil o správne konanie. Preto sa o to viac hnevám na tých, ktorí si nevážia slovo Božie a prehliadajú ho a na oslobodenie z pápežského tyranstva odpovedajú svojou nevďačnosťou.“

Milé sestry a bratia, celkom v zmysle Martina Luthera, ako je to v jeho liste vyjadrené, chceme Vás ubezpečiť, že stojíme na Vašej strane. Prajeme Vám, aby ste ostali vo viere pevní a mali dosť sily vytrvalo za pravdou stáť.

So srdečnými pozdravmi a prianím požehnania

Farár Martin Michaelis,
predseda Spolku farárov Durínska,
predseda zastúpenia farárov v Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka,
predseda zastúpenia farárov v Zjednotenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka
Hölle 10
06484 Quedlinburg


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.