Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 2870. výročie vzniku cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Michalovciach

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.“ (Evanjelium podľa Matúša 11, 28)


V nedeľu 23. Apríla 2017 v Evanjelickom chráme v Michalovciach sa konali Slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. Výročia vzniku samostatného cirkevného zboru, ktorá sa niesla v duchu biblického citátu: ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.“ V plne obsadenom chráme evanjelikmi y Pozdišoviec, Bracoviec, Krasnoviec, Lastomíra, Sobraniec, Veľkých Trakán, Čiernej nad Tisou a domácich, sme povstaním zo svojich miest pozdravili za doprovodu orgánovej hudby sprievod duchovných vedených farárom Jánom Meňkym. Slávnostné zhromaždenie mimo domácich tvorili príbuzní, ktorí žijú v okolitých obciach a mestách bývalej pozdišovskej diaspory, väčšinou krstených a konfirmovaných v Pozdišovciach a takých je dosť aj v našom cirkevnom zbore. Duchovnými hosťami boli: Ján Bakalár z Prešova, Jaroslav Matys zo Sp.N.Vsi, Denisa Vargová farárka z Pozdišoviec, maďarský misijný kňaz z Tokaja Gerlay. Farárky pochádzajúce z nášho zboru“ Viktória Lisáková, seniorka RIS z Rimavskej Soboty, Oľga Magurová-Kaňuchová zo Žiliny, Anna Debnárová-Balogová farárka GBÚ a študentka teológie Zuzana Chocholová z nášho CZ. Našimi vzácnymi hosťami boli aj: Viliam Záhorčák – primátor Michaloviec, Zdenko Vasiľ – vedúci úradu a bratia Emil Ďurovčík – poslanec NR a Ján Ďurovčík z mestského zastupiteľstva, horliví členovia nášho cirkevného zboru.
Slávnostným kazateľom bol Ján Bakalár. Kázal na text: Rímskym 1, 16-17 „Ja sa nehanbím za Evanjelium Kristovo...“ Vyslovil vďaku Pánu Bohu za tých, ktorí sa zaslúžili o vznik zboru i za tých, ktorí ho spravovali a spravujú. Povzbudením boli slová bývalého prvého riadne zvoleného kňaza zboru Ľudovíta Muntága, ktorý tu pôsobil vyše 34 rokov. Žije v Bratislave a pozvaniu na toto podujatie sa veľmi tešil. Nakoniec z vážnych dôvodov nemohol prísť, ale poslal písomný príhovor, ktorý nám prečítala Viktória Lisáková, seniorka RIS, jeho bývalá konfirmandka. Citujem: „V spomienkach si stále viem vybaviť udalosti prežité počas 34 rokov pôsobenia v Michalovciach a zvlášť aj na mnohé blízke a milé tváre v skromnom a milom kostolíku. Veľmi sa teším a som vďačný Pánu Bohu za milosť, že Vás michalovských evanjelikov pribudlo, že zbor potreboval väčší kostol a mohli ste ho aj vybudovať. Ako Váš bývalý duchovný pastier Vás srdečne pozdravujem a v duchu sa s Vami lúčim Božím slovom: Milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom /list Jakuba 20.v/ K posilňovaniu v nej nech Vám poslúži aj chrám Boží. Prosím Pána cirkvi, aby Vás v ňom bohato požehnal. Pokoj Vám.“
Potom zborový dozorca podal skrátenú správu o histórii a vzniku cirkevného zboru. Za hostí sa prihovoril primátor mesta Viliam Záhorčák. Spevácky zbor Peniél posilnený spevákmi z Pozdišoviec, pod vedením dirigentky Kamily Chocholovej zaspieval tri zborové skladby. Maďarský hosť brat Gerlay s tlmočením sestry farárky Vargovej, pozdravil prítomných v mene maďarských evanjelikov. Ostatní duchovní poslúžili na službách Božích liturgiou.
Na záver bohoslužieb, sestra farárka Anna Debnárová, z poverenia predsedníctva GBÚ, odovzdala „pamätné medaily“ ECAV na Slovensku pri príležitosti 500. Výročia reformácie bratom farárom: Mgr. Jaroslavovi Matysovi a Mgr. Jánovi Meňkymu, zborovému dozorcovi Júliusovi Peržeľovi a kurátorovi Milanovi Magurovi. Zborový farár Ján Meňky udelil „Ďakovné listy“ CZ ECAV Michalovce pri príležitosti 500. Výročia reformácie a 70. Výročia vzniku samostatného cirkevného zboru, za dlhoročnú a obetavú službu sestrám: Oľge Magurovej, Zuzane Peržeľovej a Gabriele Lisákovej.
Slávnostné služby Božie sme ukončili evanjelickou hymnou Hrad Prepevný. Podľa dobrého zvyku členky SEŽ nášho zboru, pri východe z chrámu, pohostili domácimi koláčmi účastníkov slávnostných bohoslužieb. V radostnej atmosfére, vzájomných pozdravoch príbuzných a známych sa skončilo slávnostné stretnutie evanjelikov v michalovskom chráme.

Pozvaní hostia podujatia na spoločnom obede, v družnej duchovnej pohode, pokračovali vo vzájomných rozhovoroch, ďakujúc Pánu Bohu za toto milé stretnutie, ktoré sa konalo v roku 500. Výročia reformácie a bude povzbudením vo viere pri spomienke na udalosti z pred sedemdesiatich rokov našej histórie.

Július Peržeľ
Zborový dozorca CZ ECAV Michalovce

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.